POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita al web no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. Quan vulgueu contactar amb nosaltres via web per sol·licitar-nos informació o utilitzar alguns serveis on-line, haureu d'omplir un formulari on se us informarà sobre el caràcter obligatori del lliurament d'algunes dades identificatives bàsiques, com el vostre nom, companyia de treball, e-mail i telèfon. Les dades obligatòries seran indicades mitjançant un asterisc [*].

Amb la informació que us proporcionarem a continuació, GRUP PITAGORA vol que conegueu quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals de conformitat al Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). Recordeu que aquesta política de protecció de dades personals es pot actualitzar en qualsevol moment per adaptar-la a nous usos de la web i les seves ofertes de serveis; es recomana a l'usuari que sempre que accedeixi a l'entorn web i proporcioni dades personals llegeixi atentament la nostra política de privacitat.

DEFINICIONS

Dades personals: qualsevol informació relativa a persona física identificada o identificable d'alguna manera, com, per exemple, el correu electrònic, una adreça postal o IP (ordinador), noms i cognoms, respostes o opinions facilitades per l'usuari, etc.

Usuari: qualsevol persona física que accedeix a l'entorn web pot ser un client o un client potencial, un proveïdor, un candidat per treballar amb nosaltres.

Tractament: Qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, bé sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

ON VAN LES TEVES DADES?

Les dades personals que ens faciliteu suposen un consentiment exprés, per a ser tractades i incorporades a un fitxer de responsabilitat PROJE PITAGORA, SL, amb CIF B64192263; PITAGORA ADVANCED, SLO, amb CIF B63351068, i TALENTAGORA, SLU, amb NIF B66422916 (en endavant, GRUP PITAGORA), amb domicili fiscal al C/ Balmes, 152-8-3, 08008 de Barcelona;, tel. 93 322 11 i e-mail: info@grup-pitagora.com.

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES VOSTRES DADES?

Podrem tractar les dades que ens faciliteu per contestar a la vostra sol·licitud d'informació, per mantenir actualitzat els nostres serveis o per accedir a serveis particulars.

En concret, les dades personals que ens faciliteu suposen un consentiment exprés per a:

(1) Poder-vos respondre a la vostra sol·licitud d'informació, és a dir, per a la gestió comercial que ha estat la raó de què hàgiu omplert el formulari.

(2) Perquè GRUP PITAGORA us informi a través de qualsevol mitjà sobre els serveis i productes de la companyia pels quals heu sol·licitat informació i mostrat explícitament interès, tret que ens manifesteu el contrari.

(3) Per poder gaudir o participar de serveis web particulars oferts per GRUP PITAGORA, com àrees privades de la web, test de nivell de coneixement de matèries de formació impartida per GRUP PITAGORA o enquestes d'opinió anonimitzada.

(4) Per fer valoracions de resultats, per exemple, de les proves de nivell de coneixement de matèries de formació impartida per GRUP PITAGORA, o enquestes d'opinió anonimitzada.

Així mateix, posem al vostre coneixement que les vostres dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que les aquí exposades.

QUINES DADES NECESSITEM?

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i omplir-les suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es tracten són dades identificatives bàsiques de l'usuari que faciliti voluntàriament. En

concret podem recollir:

a) Nom i cognoms de l'usuari.

b) E-mail, telèfon i/o adreça postal.

c) Nom d'empresa de treball.

d) Concepte o objecte de la consulta.

e) Respostes a preguntes plantejades en el test de nivell de coneixement de matèries de formació impartida per GRUP PITAGORA, o enquestes d'opinió anonimitzada.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades i tractades fins que ens en sol·liciteu la cancel·lació, i com a mínim, pel

temps que vingui imposat per imperatius legals de responsabilitat vigents a GRUP PITAGORA.

CESSIÓ I ACCÉS DE DADES PER TERCERS

No cedim ni donem accés a les vostres dades a tercers sense el vostre consentiment.

QUINA ÉS LA BASE LEGAL DEL TRACTAMENT?

La base legal que autoritza el tractament per part de GRUP PITAGORA és:

(1) El vostre consentiment com a conseqüència de la vostra acció positiva de remetre'ns els nostres formularis o qüestionaris emplenats.

(2) La relació contractual o precontractual per a la prestació dels serveis.

QUINS DRETS TENIU DAVANT D'AQUEST TRACTAMENT DE DADES?

És responsabilitat de l'usuari facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin en registres o formularis. Les dades i la informació proporcionades se suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s'entendrà que les dades no han estat modificats i que són exactes i actuals.

En qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, sense estar sotmesos a decisions automatitzades. I a la portabilitat respecte a les vostres dades personals, dirigint una comunicació a GRUP PITAGORA, a l'e-mail: comunicacion@grup-pitagora.com. El contingut general dels vostres drets és:

(1) Dret d'Accés. Dret a confirmar que estem tractant les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, a obtenir una còpia de les dades i informació completa sobre el tractament.

(2) Dret de Rectificació. Dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament.

(3) Dret de Supressió. Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que va motivar-ne el tractament o recollida hagués desaparegut.

(4) Dret a la Limitació del Tractament. Dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o l'exactitud de les dades hagi estat impugnada.

(5) Dret d'Oposició. Dret a oposar-se al tractament de les vostres dades quan tingui per objecte el màrqueting directe o quan hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la vostra situació personal, llevat que s'acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. En cas de màrqueting o comunicacions electròniques directes, els enviaments oferiran un sistema automàtic per rebutjar la recepció de comunicacions comercials futures; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que se'n derivin del responsable de l'arxiu.

(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o us afecti, llevat que sigui necessari per a l'execució d'un contracte, estigui permesa per la llei o hàgiu donat el vostre consentiment explícit.

(7) Dret de Portabilitat. Dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, quan s'hagi contractat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan aquest s'efectuï per mitjans automatitzats.

L'exercici d'aquests drets és gratuït, tret que es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives; en aquest cas, l'interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació de la sol·licitud.

Així mateix, us recordem que d'acord amb el Reglament EU 2016/679, teniu dret a reclamació per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades.