Formació ocupacional

Actualitzeu les vostres competències laborals per millorar la vostra ocupabilitat

Què és?

La formació ocupacional s’adreça a persones en edat laboral i en situació de desocupació que volen adquirir les competències professionals requerides per les empreses per accedir a un nou lloc de treball o millorar el seu nivell d’ocupabilitat.

Aquests programes formatius teoricopràctics, finançats mitjançant subvencions de l’Estat, tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències requerides en el mercat laboral.

Es desenvolupa en un programa estructurat i oficial, publicat a la pàgina oficial del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), que facilita l’aprenentatge laboral necessari i CAPACITA oficialment per poder exercir amb èxit les funcions i les tasques d’un lloc de treball concret. Destaquen els programes de Certificat de professionalitat que permeten obtenir una acreditació oficial que certifica que la persona treballadora està en possessió d’una sèrie de coneixements, habilitats i destreses per a l’acompliment laboral d’un lloc de feina.

Què podem fer?

 • Dur a terme una entrevista per orientar, segons les seves competències, la persona candidata.
 • Informar de les diverses opcions disponibles de programes de formació ocupacional a les persones interessades.
 • Presentar el programa formatiu de manera atractiva i donant resposta a les necessitats de la persona interessada en relació amb les seves expectatives laborals.

Què aporta?

La formació ocupacional proporciona els beneficis següents:

Per a la persona treballadora:

 • Permet actualitzar-se professionalment per respondre als requisits del mercat laboral.
 • Facilita el procés d’inserció, reinserció o actualització laboral.
 • Afavoreix el desenvolupament per competències (transversals i bàsiques).
 • Proporciona més adaptabilitat i versatilitat a la persona en relació amb el mercat.
 • Presa de contacte prèvia en el mercat on s’adreça la formació.
 • Opció de fer pràctiques en empreses.
 • Més confiança de les empreses contractants en el procés de selecció.
 • Opció d’inscriure’s a la borsa de treball.
 • Dinamitzador motivacional. Més formació, més seguretat.
 • Millora de les competències professionals i itineraris d’ocupació i formació.
 • Millora de l’ocupació de les persones treballadores amb més dificultats.
 • Títol acreditatiu després d’haver superat el curs.
 • Acreditació de competències adquirides per formació o experiència, mitjançant un certificat de professionalitat.
 • Promoure la disminució de l’escletxa digital existent i garantir l’accessibilitat a les tecnologies de la informació i comunicació.

Per a l’empresa:

 • Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.

Per al mercat de treball:

 • Atendre els requeriments del mercat de treball i les necessitats de les empreses, proporcionant a les persones treballadores les competències, els coneixements i les pràctiques adequades.