Convocatoria subvencions Plans d'Igualtat

30 MAY 2019

Amb data 30 de maig de 2019, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha publicat a nivell estatal la Convocatòria de subvencions per a l’elaboració de plans d’igualtat corresponents a l’any 2019, destinades a l’elaboració i implementació de plans per fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de gènere a l’àmbit empresarial.

Aquesta subvenció pública està destinada a empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions, d’entre 30 i 49 persones treballadores que per primer cop elaborin i implementin plans d’igualtat per al foment de la igualtat efectiva entre homes i dones, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març.

La quantitat màxima de la subvenció serà de 6.000 per a cada entitat subvencionada.

El Pla d’igualtat haurà de impulsar:

 1. Àrea d’accés al treball.
 2. Àrea de condicions de treball.
 3. Àrea de promoció professional i formació.
 4. Àrea d’ordenació del temps de treball.
 5. Àrea de prevenció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere.
 6. Ús no discriminatori del llenguatge, la comunicació i la publicitat.

El projecte consta de tres fases:

 1. Un diagnòstic o auditoria sobre la situació actual en matèria d’igualtat.
 2. L’elaboració d’un pla d’igualtat que corregeixi les deficiències detectades.
 3. La primera fase d’aplicació del pla, que haurà de comprendre la realització de 3 accions definides en el mateix com a prioritàries.

Timing del projecte:

 1. Termini per sol·licitar la subvenció fins el 13 de juny de 2019.
 2. Notificació individual de la resolució de la concessió de les subvencions, 6 mesos després de la publicació de la convocatòria (primer pagament: 65% de la subvenció atorgada).
 3. Desenvolupament de la diagnosi, pla d'acció i implantació de les tres accions detectades com a prioritaries, abans del 31 d'agost de 2020.
 4. Justificació econòmica de tot el projecte abans del 15 de septembre de 2020 (segon pagament: 35% restant, prèvia presentació de la compta justificativa)

La partida pressupostària d'aquest any és de 600.000€

 

Per a més informació o consulta no dubtis en contactarnos al correu electrònic patriciav@grup-pitagora.com o al número de telèfon 933 220 211.