Avís Legal i Condicions d'Ús

TITULARITAT

Aquest Avís Legal creat per PROJE PITAGORA, SL, amb CIF B64192263; PITAGORA ADVANCED, SLO, amb CIF B63351068, i TALENTAGORA, SLU, amb NIF B66422916 (en endavant, GRUP PITAGORA), amb domicili fiscal al C/ Balmes, 152-8-3, 08008 de Barcelona, tel. 93 322 11 i e-mail: info@grup-pitagora.com.

PROJE PITAGORA, SL, té com a objecte la consultoria en Recursos Humans. La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 09 de maig de 2006, al tom 38510 de la secció GENERAL, foli 0096, full número 324.818, inscripció 1.

PITAGORA ADVANCED, SLU, té com a objecte la formació contínua. La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 31 de desembre de 2003, al tom 36120 de la secció GENERAL, foli 0063, full número 277.801, inscripció 1.

TALENTAGORA, SLU, té com a objecte la formació ocupacional. La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 03 de febrer de 2015, al tom 44654 de la secció GENERAL, foli 0201, full número 462.530, inscripció 1.

PRESENTACIÓ

De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 08 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació, us informem que aquest entorn facilita l'accés a la pàgina web de GRUP PITAGORA, els seus serveis, solucions i continguts, especialitzats en la consultoria de RRHH i la formació.

L'accés al lloc web per qualsevol usuari d'Internet implica l'acceptació i el compliment de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular si s'escau.

El present lloc ha estat dissenyat per tal de donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris a la informació, les activitats, els productes, els serveis i/o les solucions ofertes per GRUP PITAGORA.

L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o la utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

1. ACCÉS PÚBLIC WEB

Aquest lloc web és d'accés lliure i gratuït per als usuaris d'Internet.

La utilització d'aquesta pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d'Usuari del Lloc i l'adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment que s'accedeixi a la mateixa. Per això, GRUP PITAGORA recomana a l'usuari llegir les condicions d'ús atentament cada vegada que accedeixi a la web.

GRUP PITAGORA no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

1.2 CONDICIONS GENERALS ÚS WEB

1.2.1. Menors

El present lloc web està destinat a majors de 16 anys, raó per la qual qualsevol utilització per menors d'aquesta edat està prohibida. Recordem que els menors de 18 anys, però majors de 16 emancipats legalment, que visquin de forma independent, poden utilitzar aquesta web; però, en tot cas, i si no visqués de forma independent, cal l'autorització dels seus pares (d'ambdós o, si més no, d'un, i el consentiment de l'altre), tutors, representant legal o de la persona que els tingui al seu càrrec.

1.2.3. Responsabilitat

GRUP PITAGORA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la web, però no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei de l'usuari. Els serveis que ofereix GRUP PITAGORA compleixen amb la normativa vigent.

GRUP PITAGORA mantindrà operatiu l'aplicatiu les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l'any. Tanmateix, es reserva el dret de suspendre'n l'accés temporalment, quan així ho requereixi el servei de manteniment de l'ordinador central del sistema o els servidors d'Internet o d'aplicacions. En la mesura del possible, es compromet a avisar els usuaris si la importància o durada prolongada de la parada és rellevant.

GRUP PITAGORA no participa en el benefici obtingut pels usuaris en les contractacions amb tercers realitzades al seu entorn web. En conseqüència, tampoc serà responsable dels eventuals danys i perjudicis o pèrdues d'oportunitat de negoci que puguin patir els usuaris per la impossibilitat momentània d'accedir al servei, i especialment quan aquesta impossibilitat sigui conseqüència de circumstàncies alienes a la nostra empresa com (i sense que es consideri limitador) la interrupció de les comunicacions, dels serveis elèctrics o les avaries a la xarxa d'Internet.

GRUP PITAGORA no estarà obligada tampoc a reparar els danys o perjudicis, directes o indirectes, que siguin conseqüència de serveis prestats per companyies externes amb les quals hagi assolit acords de col·laboració i on GRUP PITAGORA actua únicament com a simple intermediari.

RESPONSABILITAT PEL QUE FA AL CONTINGUT

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general, així com té una finalitat i uns efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial, i no podran ser considerats com constitutius de relació professional de qualsevol índole amb l'usuari, tret dels estrictament inclosos i contemplats als contractes de prestació de serveis.

L'usuari ha de tenir en compte que aquestes informacions podrien no contenir les últimes actualitzacions. La seva modificació o supressió podrà realitzar-se sense avís previ. No es derivarà cap efecte vinculant de qualsevol informació que es proveeixi a través d'aquest lloc web.

L'empresa s'eximeix de tota responsabilitat respecte a qualsevol decisió presa per l'usuari del lloc web com a conseqüència de la informació que s'hi conté.

GRUP PITAGORA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o no publicada de forma autoritzada per ella amb el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de l'errònia utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.

RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

Els possibles enllaços introduïts a la web són de caràcter merament informatiu i, per tant, GRUP PITAGORA no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs web. En conseqüència, GRUP PITAGORA declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial de contingut, relatiu a aquestes pàgines.

RESPONSABILITAT EN CAS QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI EL DESTÍ DE L'ENLLAÇ INTRODUÏT A UNA ALTRA PÀGINA

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, igual que si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc de GRUP PITAGORA, s'ha d'atenir a les següents estipulacions:

• Només es podrà dirigir a la pàgina d'inici.

• L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a la mateixa direcció de GRUP PITAGORA i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de GRUP PITAGORA, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de GRUP PITAGORA, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del web.

• No es facilitarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de GRUP PITAGORA.

• Si es volgués fer constar algun signe distintiu de GRUP PITAGORA, com marques, logotips i denominació, s'haurà de comptar amb l'autorització per escrit.

• El titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de GRUP PITAGORA.

• Es prohibeix, excepte autorització expressa de GRUP PITAGORA, donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de GRUP PITAGORA, com a paraula clau («metatags» o «metanames») per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

GRUP PITAGORA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència de cap mena de relació, col·laboració o dependència de GRUP PITAGORA amb el titular d'aquesta pàgina web.

1.3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES

1.3.1. Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fiabilitat

GRUP PITAGORA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei. L'usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat absoluta i permanent del web. Tanmateix, GRUP PITAGORA treballa per mantenir-lo disponible de forma contínua i ininterrompuda. Informem que, per raons de manteniment, actualitzacions tècniques o seguretat, així com a causa d'incidències fora del control de GRUP PITAGORA (per exemple, anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d'electricitat, etc.), pot produir-se una suspensió temporal dels serveis del web o certes anomalies en la prestació dels seus serveis. Tampoc es garanteix la utilitat del servei per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines web que formen el servei, ni que a través d'aquest servei es transmetin efectivament a tercers informacions, dades o continguts, o es rebin efectivament informacions, dades o continguts de tercers.

GRUP PITAGORA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del servei, a l'ús fraudulent que els usuaris haguessin pogut atribuir al servei i a les fallades del servei i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web del servei, així com a les fallades en la transmissió o la recepció d'informacions, dades o continguts.

1.3.2. Utilització web per usuaris

GRUP PITAGORA no té obligació de controlar, i no controla, la utilització que els usuaris fan del servei. En particular, GRUP PITAGORA no garanteix que els usuaris utilitzin el servei de conformitat amb aquestes Condicions Generals ni que ho facin de forma diligent i prudent. Tampoc té obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre ells mateixos.

GRUP PITAGORA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la utilització del servei per part dels usuaris o que puguin deure's a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen.

1.3.3. Obligacions en la navegació

Pel que fa a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi GRUP PITAGORA, relatives a l'ús del lloc. A aquests efectes GRUP PITAGORA es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través de la pàgina web.

L'usuari respondrà pels danys i perjudicis que GRUP PITAGORA pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

L'usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts que GRUP PITAGORA posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic. Qui accedeixi al lloc web ha d'observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que poguessin subscriure, i les normes generals d'ús de la web. D'acord amb aquests, i a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els usuaris s'abstindran de dur a terme conductes com ara:

1) Proporcionar detalls de registre fals d'usuari.

2) Quan l'usuari, després de registrar-se, no utilitza el servei durant un cert període de temps.

3) Quan l'usuari intenta accedir al servei fora de l'ús normal i sense utilitzar un navegador web.

4) Quan l'usuari publica una gran quantitat de sol·licituds a aquest lloc, i genera càrrega en el sistema.

5) L'ús no autoritzat d'una altra ID d'aquest lloc web o contrasenya.

6) Un acte equivalent a l'accés no autoritzat o per generar bretxes de seguretat.

7) Actes il·legals.

8) Un acte que impliqui qualsevol delicte.

9) Un acte que violi els Drets de Propietat Intel·lectual, incloent-hi els drets d'autor i de patents.

10) Els actes que pertorbin l'ordre públic i la moral.

11) Fets que s'interpreten com un comportament socialment inadequat.

12) Quan GRUP PITAGORA jutja inapropiat un acte dins dels usos i costums del sector, etc.

1.4. DENEGACIÓ DE LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI

GRUP PITAGORA es reserva el dret a denegar la utilització dels Servei Web a l'usuari, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

Així mateix, GRUP PITAGORA pot suspendre o finalitzar el compte particular d'un usuari i la possibilitat d'utilitzar el web o qualsevol de les seves parts a causa d'un incompliment d'aquestes condicions d'ús o de qualsevol terme especial relacionat amb un servei concret.

2. ACCÉS ENTORN PRIVAT WEB

Alguns entorns dels llocs web de GRUP PITAGORA permeten o requereixen que l'usuari creï un compte o es registri per poder accedir i/o gaudir-ne dels serveis.

Per a l'ús d'aquests entorns, l'usuari s'obliga a proporcionar, mantenir i actualitzar la seva informació identificativa completa, autèntica, precisa i actual en els processos de registre o formularis. L'usuari acorda no suplantar cap persona o entitat i no falsejar la seva identitat o afiliació amb cap persona o entitat, ni fer ús del nom d'usuari, la contrasenya o qualsevol altra informació del compte d'una altra persona, o el nom, l'aparença, la veu, la imatge o la fotografia de tercers. Així mateix, l'usuari s'obliga a notificar-nos de manera immediata qualsevol ús no autoritzat del seu nom d'usuari, contrasenya, informació del seu compte o qualsevol infracció de seguretat de la qual tingui coneixement als entorns web de GRUP PITAGORA.

En cas que es requereixi l'alta de compte d'usuaris, es generarà un compte únic per a cada usuari i serà aquest qui assumirà tota la responsabilitat per gestionar-ne la contrasenya, a la qual l'empresa no tindrà accés. En el cas d'oblit de la contrasenya o nom d'usuaris, l'usuari haurà de contactar amb nosaltres per generar de nou un accés amb una nova contrasenya, un cop tinguem identificat que el sol·licitant és l'autèntic titular del compte. Així mateix, queda prohibida la transferència o préstec de comptes.

Es recomana la utilització d'una combinació alfanumèrica per a la contrasenya, de manera que sigui difícil d'endevinar i millori la seguretat en l'accés.

Els procediments d'identificació i autenticació per a l'accés es podran modificar per part de GRUP PITAGORA, la qual cosa es comunicarà als usuaris convenientment.

GRUP PITAGORA no es fa responsable dels accessos indeguts als entorns privats de la web mitjançant la utilització de les claus d'accés en nom de l'usuari, ni dels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei. L'usuari es fa responsable del mal ús i dels accessos no autoritzats que puguin fer tercers a través de l'usuari i la contrasenya per accedir-hi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

GRUP PITAGORA és una marca registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb el núm. 2.915.309, de manera que en queda expressament prohibit qualsevol ús, de la marca o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de GRUP PITAGORA.

Les webs accedides són dominis registrats per GRUP PITAGORA. Aquests dominis no poden ser emprats, tret d'autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de l'empresa de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o el descrèdit de la nostra entitat.

La totalitat d'aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l'accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors Proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda a aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de GRUP PITAGORA o dels seus titulars incorporats en els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com s'abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita al web no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. Quan vulgueu contactar amb nosaltres via web per sol·licitar-nos informació o utilitzar alguns serveis on-line, haureu d'omplir un formulari on se us informarà sobre el caràcter obligatori del lliurament d'algunes dades identificatives bàsiques, com el vostre nom, companyia de treball, e-mail i telèfon. Les dades obligatòries seran indicades mitjançant un asterisc [*].

Amb la informació que us proporcionarem a continuació, GRUP PITAGORA vol que conegueu quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals de conformitat al Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). Recordeu que aquesta política de protecció de dades personals es pot actualitzar en qualsevol moment per adaptar-la a nous usos de la web i les seves ofertes de serveis; es recomana a l'usuari que sempre que accedeixi a l'entorn web i proporcioni dades personals llegeixi atentament la nostra política de privacitat.

DEFINICIONS

Dades personals: qualsevol informació relativa a persona física identificada o identificable d'alguna manera, com, per exemple, el correu electrònic, una adreça postal o IP (ordinador), noms i cognoms, respostes o opinions facilitades per l'usuari, etc.

Usuari: qualsevol persona física que accedeix a l'entorn web pot ser un client o un client potencial, un proveïdor, un candidat per treballar amb nosaltres.

Tractament: Qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, bé sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

ON VAN LES TEVES DADES?

Les dades personals que ens faciliteu suposen un consentiment exprés, per a ser tractades i incorporades a un fitxer de responsabilitat PROJE PITAGORA, SL, amb CIF B64192263; PITAGORA ADVANCED, SLO, amb CIF B63351068, i TALENTAGORA, SLU, amb NIF B66422916 (en endavant, GRUP PITAGORA), amb domicili fiscal al C/ Balmes, 152-8-3, 08008 de Barcelona;, tel. 93 322 11 i e-mail: info@grup-pitagora.com.

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES VOSTRES DADES?

Podrem tractar les dades que ens faciliteu per contestar a la vostra sol·licitud d'informació, per mantenir actualitzat els nostres serveis o per accedir a serveis particulars.

En concret, les dades personals que ens faciliteu suposen un consentiment exprés per a:

(1) Poder-vos respondre a la vostra sol·licitud d'informació, és a dir, per a la gestió comercial que ha estat la raó de què hàgiu omplert el formulari.

(2) Perquè GRUP PITAGORA us informi a través de qualsevol mitjà sobre els serveis i productes de la companyia pels quals heu sol·licitat informació i mostrat explícitament interès, tret que ens manifesteu el contrari.

(3) Per poder gaudir o participar de serveis web particulars oferts per GRUP PITAGORA, com àrees privades de la web, test de nivell de coneixement de matèries de formació impartida per GRUP PITAGORA o enquestes d'opinió anonimitzada.

(4) Per fer valoracions de resultats, per exemple, de les proves de nivell de coneixement de matèries de formació impartida per GRUP PITAGORA, o enquestes d'opinió anonimitzada.

Així mateix, posem al vostre coneixement que les vostres dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que les aquí exposades.

QUINES DADES NECESSITEM?

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i omplir-les suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es tracten són dades identificatives bàsiques de l'usuari que faciliti voluntàriament. En

concret podem recollir:

a) Nom i cognoms de l'usuari.

b) E-mail, telèfon i/o adreça postal.

c) Nom d'empresa de treball.

d) Concepte o objecte de la consulta.

e) Respostes a preguntes plantejades en el test de nivell de coneixement de matèries de formació impartida per GRUP PITAGORA, o enquestes d'opinió anonimitzada.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades i tractades fins que ens en sol·liciteu la cancel·lació, i com a mínim, pel

temps que vingui imposat per imperatius legals de responsabilitat vigents a GRUP PITAGORA.

CESSIÓ I ACCÉS DE DADES PER TERCERS

No cedim ni donem accés a les vostres dades a tercers sense el vostre consentiment.

QUINA ÉS LA BASE LEGAL DEL TRACTAMENT?

La base legal que autoritza el tractament per part de GRUP PITAGORA és:

(1) El vostre consentiment com a conseqüència de la vostra acció positiva de remetre'ns els nostres formularis o qüestionaris emplenats.

(2) La relació contractual o precontractual per a la prestació dels serveis.

QUINS DRETS TENIU DAVANT D'AQUEST TRACTAMENT DE DADES?

És responsabilitat de l'usuari facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin en registres o formularis. Les dades i la informació proporcionades se suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s'entendrà que les dades no han estat modificats i que són exactes i actuals.

En qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, sense estar sotmesos a decisions automatitzades. I a la portabilitat respecte a les vostres dades personals, dirigint una comunicació a GRUP PITAGORA, a l'e-mail: comunicacion@grup-pitagora.com. El contingut general dels vostres drets és:

(1) Dret d'Accés. Dret a confirmar que estem tractant les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, a obtenir una còpia de les dades i informació completa sobre el tractament.

(2) Dret de Rectificació. Dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament.

(3) Dret de Supressió. Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que va motivar-ne el tractament o recollida hagués desaparegut.

(4) Dret a la Limitació del Tractament. Dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o l'exactitud de les dades hagi estat impugnada.

(5) Dret d'Oposició. Dret a oposar-se al tractament de les vostres dades quan tingui per objecte el màrqueting directe o quan hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la vostra situació personal, llevat que s'acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. En cas de màrqueting o comunicacions electròniques directes, els enviaments oferiran un sistema automàtic per rebutjar la recepció de comunicacions comercials futures; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que se'n derivin del responsable de l'arxiu.

(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o us afecti, llevat que sigui necessari per a l'execució d'un contracte, estigui permesa per la llei o hàgiu donat el vostre consentiment explícit.

(7) Dret de Portabilitat. Dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, quan s'hagi contractat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan aquest s'efectuï per mitjans automatitzats.

L'exercici d'aquests drets és gratuït, tret que es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives; en aquest cas, l'interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació de la sol·licitud.

Així mateix, us recordem que d'acord amb el Reglament EU 2016/679, teniu dret a reclamació per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades.

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

A GRUP PITAGORA tractaran les dades amb la màxima confidencialitat i guardaran secret professional amb relació a totes elles, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar les relacions comercials amb vosaltres; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar-ne l'alteració, pèrdua o el tractament no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, l'àmbit, el context i els fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat als quals es troben exposats i que implica tot tractament per als drets i les llibertats de les persones físiques.

En particular GRUP PITAGORA tractarà les dades de caràcter personal sota els següents principis de legalitat de l'RGPD:

a) Principi de lleialtat, licitud i transparència en el tractament.

b) Principi de limitació de la finalitat, tractant les vostres dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes, i no tractar-les posteriorment d'una manera que sigui incompatible amb aquests propòsits.

c) Principi de minimització, tractant només les dades personals que siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual són obtingudes, i el seu ús posterior.

d) Principi d'exactitud, assegurant-nos que les vostres dades personals siguin precises, completes i, si cal, actualitzades.

e) Principi de limitació del termini de conservació, guardant la informació només el temps necessari per als fins del tractament.

f) Principi d'integritat de les dades tractades i de confidencialitat i seguretat proactiva de l'empresa.

COOKIES

Una cookie és un fitxer que es descarrega per emmagatzemar i recuperar dades d'un equip terminal a l'ordinador o equip informàtic de l'usuari, en accedir a determinades pàgines web, que s'arxiva al disc dur o a la memòria temporal, i reté dades de l'usuari i sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip. Aquestes cookies permeten accions com recordar contrasenyes o elaborar consultes més ràpides.

L'usuari pot esborrar les cookies del seu disc dur sempre que ho desitgi, o bloquejar-ne la recollida de la informació. Si no desitja que les cookies siguin emmagatzemades, haurà de configurar el navegador web per a aquest ús. En cas de no emmagatzemar-les, algunes funcionalitats de GRUP PITAGORA poden no estar disponibles, però sí que es podrà navegar per la web.

La informació que aquest web emmagatzema al seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, a més de preferències com l'idioma de navegació favorit, i la data en la qual es va dipositar la cookie. Això permetrà reconèixer-vos durant les vostres properes visites al nostre lloc web. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web i a oferir un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:

- Fer una estimació sobre números i patrons d'ús.

- Emmagatzemar informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals.

- Accelerar les vostres cerques.

- Reconèixer-vos quan torneu de nou al nostre lloc, sempre que accediu des de l'ordinador on us vau validar com a socis amb el vostre nom i contrasenya.

- Per analitzar la navegació d'usuaris (estadístiques de navegació). L'aplicació utilitzada per obtenir i analitzar la informació de la navegació és: Analytics: www.google.com/analytics i http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms ni de l'adreça postal des d'on us connecteu ni qualsevol altra dada personal identificativa de l'usuari.

La informació que obté està relacionada amb el nombre de pàgines visites, l'idioma, la xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l'operador o tipus de terminal des del qual es du a terme la visita. Aquesta informació la fem servir per millorar les nostres pàgines, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir, amb la finalitat d'oferir un servei millor als usuaris que ens visiten, adaptant-les per exemple als navegadors o terminals més utilitzats.

Quina classe de cookies utilitza GRUP PITAGORA?

TIPUS DE COOKIES

 

PROPÒSIT D'AQUESTA CLASSE DE COOKIES

Cookies sessió

Pròpies

Les cookies pròpies són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir-ne el funcionament correcte. Aquestes cookies estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login.

Recull el valor relatiu a l'acceptació de cookies per part del navegador utilitzat per l'usuari de la pàgina web, les quals romanen a l'arxiu de cookies del navegador mentre esteu a la nostra pàgina web. És a dir, estan actives mentre dura la visita a aquesta pàgina web, i per tant són esborrades del vostre ordinador en abandonar-la.

Cookies analítiques

Google Analytics

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima, incloent el nombre de visitants al web i les seves diferents pàgines, la procedència de les visites, el dia i l'hora, la plataforma, les paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el contingut desitjat. D'aquesta manera, GRUP PITAGORA se serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores al seu lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

 

Com podeu configurar les vostres cookies?

En navegar i continuar al nostre lloc web, estareu consentint l'ús de les cookies sota les condicions contingudes a la present Política de Cookies. Com a usuaris, teniu la possibilitat d'exercir el vostre dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l'ús de cookies en tot moment, modificant les opcions del navegador; per exemple:

Internet Explorer: Eines> Opcions d'Internet> Privacitat> Configuració. Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.

Mozilla Firefox: Eines> Opcions> Privacitat> Històric> Configuració Personalitzada. Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.

Google Chrome: Configuració> Mostra opcions avançades> Privacitat> Configuració de contingut. Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

Safari: Preferències> Seguretat. Per a més informació, podeu consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.

Opera: Configuració> Opcions> Avançat> Cookies. Per a més informació, podeu consultar el suport d'Opera o l'Ajuda del navegador.

 

Si feu servir un altre navegador diferent als anteriors, consulteu-ne la política d'instal·lació, ús i bloqueig de cookies.

Què passa si es desactiven les cookies?

Algunes funcionalitats dels serveis o àrees d'aquest lloc web podrien no funcionar.

Actualitzem la nostra política de cookies?

És possible que actualitzem la política de cookies de la nostra pàgina web; per això, us recomanem que reviseu aquesta política cada vegada que accediu al nostre lloc web, amb l'objectiu d'estar adequadament informats sobre com i per què utilitzem les cookies.

DURADA I MODIFICACIÓ

La prestació dels Serveis Web té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, GRUP PITAGORA podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l'operativitat d'aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l'usuari. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir tota informació sobre GRUP PITAGORA que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l'usuari pel mateix. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació dels serveis.

GRUP PITAGORA tindrà dret a modificar els termes i les condicions aquí estipulades de forma unilateral, totalment o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per part de l'empresa.

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració, podeu escriure'ns per correu electrònic a l'e-mail: info@grup-pitagora.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei, les parts accepten la submissió expressa als Jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent. De conformitat amb l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per a qualsevol controvèrsia quan la part afectada és un consumidor, aquesta podrà, a la seva lliure elecció, seleccionar el domicili habitual de la seva residència per a la interposició d'accions judicials.