Si voleu conèixer com contractar un servei, sol·licitar un curs de formació personal o adaptada a la vostra empresa, o bé conèixer les ofertes de feina i no sabeu com fer-ho o teniu dubtes, ho podeu consultar mitjançant la nostra secció de preguntes freqüents. Si no trobeu el que busqueu, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us atendrem tan aviat com sigui possible.

Consultoria

Totes les empreses estan obligades, per la Llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva d’homes i dones, a establir mecanismes per a la prevenció i el tractament de l’assetjament, així com per donar cabuda a les denúncies o reclamacions que puguin formular les persones que hagin estat objecte d’aquest assetjament.

De fet, és amb l’entrada en vigor de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, amb la que s’imposa a l’empresa la necessitat d’adoptar l’art. 14 de la Llei de prevenció de riscos laborals (en endavant LPRL) quan sigui necessari, per tal de garantir la seguretat i salut a la feina. Però, a més de complir amb la llei, les empreses volen prevenir les conseqüències negatives que, en la seva imatge pública i entre els seus empleats i empleades, produeix l’aparició de casos d’assetjament en qualsevol de les seves modalitats: sexual, gènere i mobbing.

A més, les empreses que per la seva activitat participen en concursos públics obtindran una puntuació més alta en la valoració de les seves sol·licituds pel fet d’incloure un apartat específic que puntua l’existència d’un protocol de prevenció de l’assetjament sexual a la seva empresa.

Totes les empreses d’entre 30 i 250 persones treballadores tenen l’opció de sol·licitar una subvenció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (convocatòria anual, aproximadament al mes de juny), per cobrir el cost de l’elaboració del pla i la implantació de les mesures positives prioritàries, amb l’ajuda d’una consultoria experta en el tema.

Grup Pitagora, amb experiència provada des de l’any 2007 en implantació de plans d’igualtat, us ofereix la realització de la memòria de sol·licitud anteriorment mencionada, de manera gratuïta.

A més, la realització del diagnòstic d’igualtat, previ al disseny del pla d’igualtat, implica una revisió o, si no és possible, definició i disseny de polítiques de Recursos Humans en la vostra empresa que, segons la nostra experiència, resulta molt interessant per a les empreses que l’han realitzat.

Facilita la gestió integral de les persones treballadores i permet dur a terme un control sobre el retorn de les inversions que es realitzen en desenvolupament de persones, mitjançant l’enfocament orientat al compliment del pla estratègic de l’empresa i l’alineació de:

 • Selecció per competències de les persones per als projectes.
 • Concreció de comportaments fàcilment mesurables per a la seva posterior avaluació de l’acompliment laboral.
 • Funcionalitat i practicitat per dur a terme canvis d’estratègia.
 • Claredat i fluïdesa en les comunicacions de gestió.
 • Millora el clima laboral, aporta seguretat a les persones implicades.

Formació

Impartim formació continuada de demanda, formació contínua d’oferta (formació transversal i sectorial) i formació ocupacional, en les diferents modalitats de formació: presencial, teleformació (formació online), a distància i mixta.

Per poder veure la nostra oferta formativa, podeu accedir al catàleg des de l’enllaç següent.

Permet a les empreses recuperar una part o la totalitat del cost que els suposa la impartició de formació al seu personal treballador, i suposa:

Per a les empreses: una més gran competitivitat, qualificació i compromís dels seus treballadors i treballadores i, per tant, un benefici directe en la qualitat i els resultats de l’organització.

Per a les persones treballadores: millorar la seva capacitat, eficiència i desenvolupament personal i professional.

Per bonificar la formació has d’accedir i donar-te d’alta a l’aplicació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) amb el certificat digital de persona jurídica.

Per cada formació s’haurà de comunicar els cursos amb set dies d’antelació, fer la formació i generar i emplenar la documentació de registre. Un cop finalitzades les formacions es farà la comunicació de finalització del curs, comprovant prèviament l’assistència dels i les participants.

L’import que es podrà bonificar dependrà del crèdit disponible, els costos generats i l’import màxim de bonificació segons mòduls econòmics aplicables en funció del nivell i la modalitat de formació.

La bonificació s’haurà d’imputar en el segment EDTCA80 “Bonificación SPEE formación continua”, i es podrà aplicar des de la finalització del curs en l’aplicació de FUNDAE fins a la data en què finalitza el termini de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre del mateix exercici econòmic.

A Grup Pitagora, com a entitat organitzadora, tenim, entre els nostres serveis, la gestió del crèdit bonificable de les empreses. En cas d’estar interessat a rebre més informació, poseu-vos en contacte a través del formulari web.

Podeu consultar la nostra oferta de cursos de formació contínua (formació transversal i sectorial) i/o formació ocupacional.

Podeu inscriure-us directament en qualsevol curs obert a través de la web, directament a cada curs, a través de l’adreça electrònica actividades@grup-pitagora.com, o trucant al telèfon 93 322 02 11. El nostre equip us assessorarà en continguts, dates, organització i impartició de la formació oberta que organitzem.

La formació oberta que realitzem es duu a terme a Madrid, Barcelona i Múrcia. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la selecció de cursos, empleneu el formulari de contacte que trobareu i us informarem personalment.

Tota l’oferta de formació oberta és adaptable a la vostra empresa o organització. A més, podem adaptar objectius, continguts, pedagogia, organització o elaborar una formació a mida. Contacteu amb nosaltres a través del formulari de cursos i us informarem.

És l’autorització a una persona treballadora per fer una acció formativa que estigui reconeguda mitjançant una acreditació oficial.

Aquest tipus d’ajuda inclou:

 • El curs ha de ser una titulació oficial.
 • Formacions dirigides al desenvolupament tecnicoprofessional o personal del treballador o treballadora.
 • Que no estigui inclosa en les accions de formació contínua de l’empresa.
 • Que sigui presencial. En cas de formació mixta, només es bonifica la part presencial.
 • Que es faci en part o totalment en horari laboral.

L’empresa es bonificarà els costos salarials corresponents a les hores laborals que la persona treballadora inverteixi en aquesta formació, i el límit d’hores serà de 200 hores per permís i curs acadèmic o any natural.

Les bonificacions es podran aplicar mensualment o bé a la seva finalització sent el termini límit la data en què finalitza el termini de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre del mateix exercici econòmic.

Una de les nostres coordinadores es posarà en contacte amb el responsable de formació per explicar tot el procediment i recollir tota la informació necessària per a la gestió.

Nosaltres ens encarregarem de la gestió de manera global, duent a terme les tasques següents:

 • Contactar amb l’entitat impartidora per comprovar que compleix amb els requisits que exigeix la llei.
 • Dur a terme la comunicació d’inici i finalització de les accions formatives i grups.
 • Elaborar i enviar la documentació: llistes d’assistència, qüestionaris d’avaluació, certificats.
 • Enviar informe de bonificació amb l’import i el mes a partir del qual es pot realitzar.
 • Controlar el compliment de requisits.
 • Resoldre dubtes i assessorar durant tot el procés
 • Col·laborar i donar resposta en cas d’inspeccions.
 • Orientar i assessorar en cas d’una conciliació no conforme.

Els nostres cursos es caracteritzen per la seva qualitat pedagògica i metodologia d’aprenentatge que, combinats amb les tecnologies interactives, garanteixen una ràpida transferència del coneixement al lloc de treball o entorn.

L’alumnat aprèn a través de la pràctica learning by doing en un entorn totalment interactiu.

Disposem d’una plataforma e-learning pròpia on es desenvolupen els cursos online interactius, per realitzar o complementar les accions formatives de les empreses en format digital. A més, l’alumnat, durant la seva formació, disposa d’un equip de suport tècnic, al qual podrà adreçar-se perquè l’ajudi a resoldre les seves consultes tècniques.

La nostra metodologia és eminentment pràctica. La nostra proposta e-learning es basa en l’aprenentatge individual (autodirigit) i col·laboratiu, de forma àgil, dinàmica, intuïtiva i pràctica, acompanyat de la tutorització d’un especialista. Per als cursos e-learning es contemplen:

 • Contingut teòric i animat.
 • Exercicis pràctics i contextualitzats.
 • Informació addicional de suport i consulta.
 • Autoavaluació de coneixements (formativa i sumativa).
 • Recursos didàctics (fòrums, missatgeria interna, expedient, vídeos, exercicis).
 • Interacció entre participants i tutor o tutora.

La nostra plataforma e-learning compleix els estàndards d’un sistema de gestió de l’aprenentatge (en anglès Learning Management System, LMS), que permet l’accés als continguts, la gestió dels recursos i comunicació entre alumnat i professorat, activitats d’avaluació, autoavaluació i informes de seguiment.

Per fer un curs online podeu consultar el nostre catàleg de cursos o bé, si necessiteu que adaptem un curs a les vostres necessitats, ens encarreguem de desenvolupar cursos responsive i crear continguts e-learning interactius amb les eines més innovadores d’autor per al seu ús en qualsevol dispositiu.

Un cop l’alumnat s’ha matriculat, pot accedir al curs mitjançant un usuari i una contrasenya a través de l’aula virtual: https://aulavirtual.grup-pitagora.com.

Empleneu el formulari i expliqueu-nos la vostra necessitat per assessorar-vos en el curs o la proposta que més bé s’adapti a les vostres necessitats.

En formació presencial el màxim són 25, i en formació online 80 alumnes per tutor o tutora.

En finalitzar la formació s’entregarà, depenent del programa formatiu, un certificat d’assistència o bé un certificat d’assistència i aprofitament.

Selecció i ofertes de feina

Al nostre portal Talentagora. Podeu accedir a la informació d’aquest portal a través de l’enllaç: https://www.talentagora.net/

Si esteu interessat a col·laborar amb nosaltres com a formador o formadora en una o diverses àrees temàtiques, podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament de formació mitjançant el formulari de contacte del web.

El nostre equip professional en selecció de personal s’encarrega d’ajudar-vos a trobar el perfil que esteu buscant per a la vostra empresa. Ens assegurem de definir conjuntament la vacant que necessiteu cobrir. Publiquem l’anunci en els portals de feina amb més difusió en el mercat i ens responsabilitzem de tot el procés de selecció. Finalment presentem a l’empresa les persones candidates més ajustades.

Us enviem el pressupost sense compromís. No dubteu a preguntar-nos.

Comunicacions

Per subscriure-us a la nostra newsletter i rebre novetats relacionades amb els RH i formació, podeu emplenar el formulari que trobareu al final del nostre lloc web.